۱ – ۱ – ۲ – ۱ – ۳ – پایداری در هوا

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

پایداری در هوا مانند پرواز پرندگان و هوانوعی پایداری است در این حالت در مدتی حداقل کوتاه جم در یک یا دو بعدبی حرکت است. گاهی پرندگان برای شناسایی شکار در هوا نسبت به سه بعد ساکن می شوند.

به بیان دیگر؛ هواپیما در مسیری دلخواه با نیروی معنی حرکت می کند که این نیرو از تجزیه نیروی ایجاد شده، دو مولفه راستای شعاع زمین و رو به جلو حرکت می کند و خود را در سطح معینی معمولا نیروی یک مولفه در مورد هواپیما معمولا با ثبات نگهداشتن دو بعد در یکی از ابعا حرکت می کند. اما در مورد هلیکوپتر اینطور نیست، دو مولفه ی شات نگهداشتن و جلو راندن از هم جدا هستند هلیکوپتر می تواند سرعت پیش رونده را صفر کند و در جایی در هوا ثابت به ایستد.

1-1-2-2پایداری در خارج از حوزه زمین

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

1-1-2-2-1-پایداری در فضا: پایداری اجسام در فضا در نهایت تحت تاثیر جاذبه ی جسمی بزرگتر است و معنى ندارد و چنانچه سرعت لازم داشته باشد بصورت قمر در مدار آن قرار می گیرد. در غیر اینصورت بر روی آن سقوط کرده و در دستگاه مختصات آن به سکون نسبی می رسد.

1-1-2-2-2 پایداری حجم بین دو یا چند کره

ممکن است جسمی در یک آن لحظه در نقطه تعادل دوبا . چند کره قرار بگیرد. از آنجائیکه اجسام در فضا ساکن نیستند این تعادل فوری به هم خورده و جسم حرکت پایداری نمی یابد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
ویلچر بر پله رو (قسمت آخر )

در لحظه ی تعادل بعنی؛

 جسم فقط

اگر فقط فاقد سرعت اولیه باشد که بعید است چنین باشد فقط از نقطه تعادل عبور می کند.

اصل نصب و سطح افقی ۱-۲-۱-۱

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

لازم به بیان است که سطح افقی عمود بر شعاع زمین است،  وقتی نیروی عکس العمل عمود بر سطح باشد می توان از پایدارترین حالت برای تجهیز افقی و تراز برای نصب استفاده کرد. چنانچه تجهیز در سطح شیبدار نصب شود ممکن است در اثر کارکرد و پیدا شدن ارتعاش، وضعیت ناپایدار پیدا کند.

در خصوص آسانسور می توان گفت؛ نیروهای وارد شده از طرف کابین و وزنه به وزن موتور گیربکس و لوازم جانبی افزوده می شود چنانچه موتور در سطح شیبدار نصب شود. این بار سنگینی به دو مولفه تعبیه شده که با کمترین ارتعاش ممکن است موجب شود، موتور گیربکس از جای خود حرکت کند.

۱ – ۱ – ۳ – ۱ رعایت سطح اتکا

سطح اتکا تجهیز بایستی طوری انتخاب شود که کلیه و نیروها را اولا موجب پایداری وزن و توزیع متناسب آن باشد. في بطور مثال، در مورد موتور گیربکس آسانسور سطح آنقدر و کم نباشد که موتور گیربکس در اثر تنش های جانبی به یک و طرف سقوط کند. : دوم چنانچه موتور گیربکس یا هر تجهیزی شکلی نامتقارن و نامتعادل داشت سطح اتکا بگونه ای انتخاب شود که موجب ایستایی و پایداری طرف سنگین تر نیز باشد.

۱ – ۱ – ۴ – ۱ اصل بهترین روش نصب

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
موارد متفرقه

بدیهی است که برخی از قطعات در آسانسور بخصوص با روش و شکل های مختلف قابل نصب هستند. می بایستی قطعه طوری نصب شود که بهترین کارایی و قابل دسترس بودن و کار کمتر همچنین حتی الامکان بصورت زیبا و چشم نواز نصب شود. ازجمله درب موتورخانه آسانسور می بایست هم به لحاظ ابعاد و اندازه و با در نظر گرفتن موقعیت موتور آسانسور بنحوی که به راحتی بتوان هنگام امداد و نجات از آن استفاده یا از کنارش عبور کرد نصب گردد. مهم است ، این امکانات و وسایل نبایستی به صورت دست و پاگیر نصب  شوند و همین گونه است که؛ بستن کلیه سیم بکسل ها با فاصله های مساوی و منظم صورت می گیرد.