بازسازی2019-10-15T01:51:02+03:30
  • -مطابقت در قالب چک لیست های مدون

  • -بازدید و کارشناسی اولیه

  • -انجام سرویس های ماهیانه

  • -سرویس دهی در 24 ساعت

دولت چین و پرداخت یارانه آسانسور

دولت چین برای خانواده هایی که دارای افراد سالمند و معلول هستند، یارانه آسانسور پرداخت می کند. به کمک این یارانه این افراد می توانند این دستگاه را در ساختمان خود نصب و راه اندازی کنند.