اجزاء OverspeedGovernor:

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

١- قسمت اصلی گاورنر یا فلکه بالا

۲- فلکه پایین

 ٣- وزنه

عملکرد گاورنر:

قسمت اصلی گاورنر شامل یک بدنه اصلی است که دارای چرخچه و یک حسگر (سنسور) که وضعیت خطرناک را حس می کند.

این سنسور وقتی فعال می شود که نیروی گریز از مرکز باعث فعال شدن آن شود و فعال شدن این نیرو هنگامی است که سرعت از یک مرز خاص بالاتر رود. و بوجود آمدن آن زمانی است که سرعت کابین از حد مجاز بیشتر گردد، سپس حرکت هر یک از طناب ها با کابین ارتباط پیدا می کند بنابراین یک انتقال مکانیکی دو به دو با یک سرعت واقعی پیدا می شود و این بیشتر از محدوده ای است که تنظیم شده است. (۲) چرخچه گاورنر قفل می شود.

٢- وسیله الکتریکی ایمنی را فعال می کند و این وسیله ایمنی باعث متوقف شدن موتور می گردد.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

به عبارت دیگر عملکرد گاورنر به این صورت است که در زمان کارکرد آسانسور سرعت خطی فلکه گاورنر با سرعت کابین برابر است، وقتی سرعت حرکت کابین آسانسور از سرعت نامی به هر دلیلی بیشتر شود باید گاورنر حتما قبل از رسیدن به سرعت ۱۱۵٪ ، یعنی زمانی که به مرز ۱۱۰٪ سرعت نامی رسید، با تحریک اولیه سیستم، و فعال شدن کنتاکت های مجموعه مذکور تابلو فرمان، فرمان توقف آسانسور را صادر کرده و سپس با افزایش سرعت به مرز۱۱۵./سرعت نامی و درگیر شدن فک های پاندولی با دنده های مخصوص پولی اصلی گاورنر، باعث فعال شدن سیستم پاراشوت آسانسور شود و آسانسور در هر نقطه از چاه آسانسور که قرار داشته باشد، متوقف می گردد. البته در سرعت های پایین می تواند بصورت یکباره باشد ولی در سرعت های بالا بصورت تدریجی عمل می کند.

نتیجه اینکه:

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
90 درصد آسانسورهای کشور غیر استاندارد هستند

شرکت آسانسور

اگر کابین با سرعت زیاد حرکت کند گاورنر به دو صورت عکس العمل نشان می دهد:

اول اینکه؛ در مفهموم الکتریکی که برق موتور را قطع می کند یعنی به محض خارج شدن سیم بکسل، پاره شدن یا شل شدن سیم بکسل گاورنر، کنتاکت مذکور عمل کرده و باعث قطع برق آسانسور و توقف کابین می شود و به دلیل رعایت ایمنی، کنتاکت به صورت مکانیکی عمل کرده و به حالت عادی باز نمی گردد، چون در صورت قطع شدن حتما باید توسط تعمیر کار یا متخصص به حالت اول برگردانده شود.

و دوم اینکه در مفهوم مکانیکی به این معنی است که کابین قفل می شود.