در قسمت اول این مطلب به طور خلاصه در مورد؛ اصول نصب مکانیکی تجهیزات حمل و نقل عمود (آسانسورها و پلکان های برقی) و اهم موارد مربوطه که می بایست در مقاطع لازم مورد توجه قرار گیرند، مطالبی تقدیم خوانندگان گردید و اکنون ادامه مبحث را پی می گیریم.

بخش اول

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

۱ – ۱ – ۱ -اصل پایداری 🙁 stability)

اصل تعیین سطح ایستایی مناسب دستگاه ها و تجهیزات معمولا بر روی سطح افق. به طوری که در بدترین شرایط نامتعادلی دستگاه کمترین جابجایی را داشته باشد می بایست همواره مد نظر قرار گیرد.

این پایداری موجب سکون دائمی دستگاه در محل استقرار خواهد گردید. در پایداری کامل حجم در دستگاه مختصات خود در ۳ بعد یک دستگاه که بر روی زمین و باستونی که زمین ختم می شود یعنی نسبت به مبدا، مختصات ثابت است، نصب می گردد و توسط نیروی عکس العمل (نیوتن) که در جهت مخالف گرانش به تجهیز وارد می شود، موجب سکون دائمی آن می گرد.

این دائمی بودن نسبی است و بستگی به سطح اتکا و زاویه ی قرار گرفتن بر روی زمینی که با سطح افق می سازد را دارد. معمولا خطی که از مرکز ثقل در امتداد شعاع زمین نصب  می شود. چنانچه از بدنه ی آن خارج نشود، حجم در حالت معمول پایدار است.

مطابق شکل ۱-۱-۱

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

مطابق شکل ۱-۱-۱ولی ممکن است با واردشدن نیروهای جانبی مثل زلزله یا حتی وزیدن باد ابن تعادل برهم بخورد.

این مسئله می تواند بر اثر لرزش که ممکن است منشا آن داخلی یا خارجی دستگاه باشد، بوجود بیاید.

۱ – ۱ – ۲ پایداری در مکان های مختلف مجهان:

1.پایداری روی زمین

2.پایداری در فضای بیرون از تی ، زمین

۱ – ۱ – ۲ – ۱ پایداری در روی زمین :

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
دنیای شگفت انگیز2 قسمت«سوم»

1.روی خشکی

2.روی آب، زیر آب

3.در هوا

۱ – ۱ – ۲ – ۲ پایداری در خارج حوزه زمین :

پایداری در فضا .حالت خاص پایداری بین جاذبه ی دو یا چند کره

( ۱– ۱ – ۲ – ۱ – ۱) 1 -یایداری و ثبات موتور گیربکس

 جسم فقط روی زمین بصورت صلب و ثابت قابل نصب است، پایداری روی زمین ای نوع پایداری است معمولا فونداسیون نصب در جای سخت زمین اجرا می شود و سکوی نصب تا سفت ترین نقطه زیر زمین به صورت فونداسیون ادامه دارد. مانند فونداسیون نصب موتور گیربکس آسانسور یا حمل نصب کند.

۱ – ۱ – ۲ – ۱ – ۲ – پایداری روی آب

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

سرویس و نگهداری آسانسور

معمولا تجهیزی که هم چگالی با آب است و به لحاظ پایداری وضعیت چندان مناسبی ندارد بایستی و بدنی نوسانی آن که از طرف امواج، احمآب ایجاد می شود بایستی مهار شود. معمولا با گسترده کردن سه نشر در تماس با سطح آب و سنگین کردن آن پایداری طاهری و مسی است می آورند. چنانچه تجهیزی دارای چگالی بیشتر از آب است یعنی در داخل آب در جهت شعاع زمین فرو می رود تا آنجائیکه بجای سفت و قابل اتکایی برسد.

و هنگامی که مانند حباب گازهانی که از داخل آب بالا می آیند و وقتی به هوا می رسند تا رسیدن به سه همچتی خود در جو، پایین می رود و در آنجا توقف نسبی می کند و به پایداری نسبی می رسد.

چنانچه آن حجم با آب همچگالی بوده و در سطحی در آب و یا جریان جزر و مد نسبت به خارج از آب و کف به پایداری نسبی می رسد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
راهی را پیموده ایم (قسمت دوم)