شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان : مهندسی فرهنگ ایمن2

بر اساس شرایطی که از لحاظ ایمنی بر سازمان ها حاکم است، می توان سه سطح الزام، آگاهی و رفتار را برای فرهنگ ایمنی برشمرد. ویژگی های عنوان شده برای سطوح مختلف فرهنگ ایمنی، به سازمان ها این امکان را خواهد داد تا سطح فرهنگ ایمنی خود را تشخیص داده و راستای توسعه فرهنگ ایمنی را با شناسایی سطح فعلی و سطح مورد نظر مشخص نمایند.

سطح اول: الزام

ایمنی بعنوان یک الزام خارجی (قوانین و مقررات ) قلمداد می شود و به جنبه های رفتاری و فکری تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی توجه چندانی نمی شود. تنها تطابق هر چه بیشتر با مقررات و قوانین و رعایت آنها مطلوب و مورد نظر است.

 

 

 

سطح دوم: آگاهی

اهمیت عملکرد ایمنی بدون هیچگونه الزامی درک شده است اما در راهکارهای مدیریت ایمنی،

هنوز توجه به موضوعات رفتاری چندان محسوس نمی باشد و بیشتر راه حل های فنی و دستور العمل ها مورد اجرا قرار می گیرد.

سطح سوم: رفتار

نگرش و تفکر بهبود مستمر در عملکرد ایمنی به کار بسته شده است.در این سطح تأکید بسیار زیادی روی ارتباطات،

آموزش شیوه مدیریت، بهبود راندمان و اثر بخشی وجود دارد. در این سطح برای هر ش خص امکان مشارکت فراهم می شود.

از ویژگی های بارز این س طح فرهنگ نسبت به سطح دوم این است که نه تنها در رفتارها و باورهای مدیریت بلکه در کارکنان

نیز آثار و نشانه های فرهنگ ایمنی کاملا مشهود و محسوس است. در این سطح پیشرفت همیشه وجود دارد

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
بررسی دومین مرحله طرح ساماندهی بررسی ساماندهی نصابان و سرویسکاران آسانسور

و هرگز متوقف نمی شود.در رفتارها و باورهای مدیریت بلكه در کارکنان نیز آثار و نشانه های فرهنگ ایمنی کاملا مشهود و محسوس است. در این سطح پیشرفت همیشه وجود دارد و هرگز متوقف نمیشود.

مهندسی فرهنگ ایمنی

فرهنگی، رویکردی مفهومی به برنامه ریزی و مدیریت توسعه فرهنگی

برای پاسخگویی به مفاهیم در حال تغییر فرهنگ و طراحی راهبردهای ملی برای حل مشکلات ناشی از توسعه و تغییرات فرهنگی در یک جامعه با یک سازمان است.

 

 

 

 

این رویکرد با کاربرد مجموعه ای از اطلاعات، ابزارها، روشهای مکانیزم ها و فرایندها به دنبال فرموله کردن راه حل های خلاق و مبتکرانه و کارآفرینانه برای چالش های موجود در زمینه توسعه فرهنگی و پیشبرد مشارکت افراد در ارتقاء فرهنگی است.

مهندسی فرهنگی بر این پیش فرض اساسی مبتنی است که فرهنگ امری ثابت و غیر قابل تغییر نیست و می توان آن را به مرور و در دراز مدت تغییر داد.

الگوی مهندسی فرهنگ ایمنی با توجه به مفهوم مهندسی فرهنگی، می توان الگوی مهندسی فرهنگ ایمنی را بصورت زیر تعریف نمودن.

الگوی مهندسی فرهنگ ایمنی

مهندسی فرهنگ ایمنی یک فرایند پویاست و چنانچه این مفهوم به درستی درک شده و به کار گرفته شود،

می تواند با نگرش بهبود مستمر به مقوله فرهنگ ایمنی، نتایج قابل ملاحظه ای در بهبود وضعیت فرهنگ داشته باشد.

• تلاش و مشارکت تمامی کارکنان برای رسیدن به اهداف ایمنی
• تأکید بر بهبودهای بلند مدت و همیشگی
• برقراری آزادانه و مناسب ارتباط بین سطوح مختلف سازمان
• خط مشی سازمان
• تعهد فراوان به آموزش
• مورد توجه بودن ایمنی به عنوان مهمترین و برجسته ترین اصل سازمان
• تعهد و تأکید بر ایمنی فرایند در کنار توجه به رفتار ایمن کارکنان
• رفتارهای کارکنان
• مسئولیت پذیری و پاسخگویی کارکنان و تطابق عملکردها با مقرات و الزامات قانونی و فراتر بودن از آن ها
• ثبت و اطلاع رسانی در مورد رویدادها
• رفتارهای مدیریت
• تشخیص منابع مورد نیاز اعم از مالی، پشتیبانی و غیره به ایمنی
• مشارکت فعال در زمینه های مربوط به ایمنی و بررسی های مربوط به آن ها
• اهمیت دادن به ملاحظات ایمنی در تصمیم گیری ها
• تشویق کارکنان برای ارنه پیشنهادات سازنده در زمینه بهبود و ارتقاء ایمنی
• مشارکت و ارزش نهادن به نوآوری ها در زمینه موضوعات ایمنی

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
دولت چین و پرداخت یارانه آسانسور

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

بررسی وضعیت موجود فرهنگ ایمنی

سرویس و نگهداری آسانسور

به منظور طرح ریزی برنامه های ارتقاء و بهبود فرهنگ ایمنی، بررسی و ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی جاری در سازمان ضروری است.

ابزارهای مختلفی را می توان برای انجام این ارزیابی به کار برد. از جمله این ابزارها |

می توان به پرسش نامه و چک لیست فرهنگ ایمنی اشاره نمود. بدیهی است

طراحی سؤال های پرسشنامه و چک لیست فرهنگ ایمنی باید به گونه ای باشد

که توانایی سنجش نگرش ها، ارزش ها و رفتار کارکنان و کیفیت آموزش ایمنی و عملکرد مدیریت را داشته باشد.
لازم به ذکر است که از نتایج ممیزی های سیستم مدیریت ایمنی HSE نیز می توان به این منظور استفاده کرد.

شناسایی و تجزیه و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب باتوجه به نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود

و مقایسه آن با وضعیت مطلوب، می توان به نوع و میزان کاستی های موجود در زمینه فرهنگ ایمنی پی برد.

برای بررسی دقیق تر عدم انطباق های موجود، بهتر است از پرسشنامه ها یا چک لیست های امتیازی استفاده شود.

تا بر اساس آن، استراژی ها و برنامه های مناسب تدوین و اجرا شود
لازم به ذکر است که هدف از بررسی و ارزیابی وضعیت موجود تنها یافتن نقطه ضعف و عدم انطباق ها نیست

و این بررسی می تواند منجر به شناسایی فرصت های بهبود و نقاط قوت فرهنگ ایمنی و به گیری مؤثر از آن ها در راه رسیدن به وضعیت مطلوب شود.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

تدوین استراژی های رسیدن به وضعیت مطلوب

پله برقی
پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت، باتوجه به وضعیت مطلوب تعیین شده، راه های رسیدن به وضعیت مطلوب مورد مطالعه قرار می گیرد.

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
پکیج موتورهای گیرلس OMEGA

یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت استراژیک برای تدوین استراژی ها، تجزیه و تحلیل عوامل درون سازمانی مؤثر

بر فرهنگ ایمنی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل برون سازمانی مؤثر بر فرهنگ ایمنی (فرصت ها و تهدیدها) و

تدوین استراژی ها در قالب استفاده از ماتریس 1SWOT می باشد. استراژی تدوین شده بر اساس میزان تأثیر و اهمیتشان

در رسیدن به وضعیت مطلوب اولویت بندی می شوند تا برنامه های بهبود و ارتقاء فرهنگی نیز بر اساس آن ها طرح ریزی و اجرا شوند. به عنوان مثال، برخی از استراژی های یک سازمان در خصوص فرهنگ ایمنی می تواند شامل موارد ذیل باشد:

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

• برگزاری همایش ها و کنفرانس های ایمنی

• انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه فرهنگ ایمنی

• استقرار سیستم های مدیریت ایمنی

• آموزش کارکنان

• انگیزش ایمنی کارکنان

تدوین و اجرای برنامه ها بر اساس استراتژی های تدوین شده پس از مشخص شدن استراتژی های سازمان در خصوص ارتقاء فرهنگ ایمنی،

برنامه های اجرایی برای تحقق استراژی ها و دستیابی به اهداف استراتژیک تدوین می شوند.

در تشریح برنامه ها باید مشخص شود که چه فعالیتی، توسط چه کسی، چگونه، چرا، در کجا و در چه مدت زمانی باید انجام شود.

به عنوان مثال، یک دوره آموزش ایمنی برای کارکنان می تواند به صورت ذیل تدوین و اجراشود:
نیاز سنجی آموزشی
تعیین نوع، مدت و نحوه انجام آموزش
تدوین سرفصل های برنامه آموزشی
تأمین مدرس / مربی آموزش
تشکیل کلاس /دوره آموزشی
ارزیابی اثربخشی آموزش

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
افزایش طول سیم بکسل در آسانسور های کششی2