فصل چهارم – موارد متفرقه

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ماده ۱۵-سازمان مکلف است در صورت تقاضا نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرائی ذی ربط ارائه کند.

ماده ۱۶-سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروهای انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناری نظام جامع مجهز کند. ماده ۱۷- این قانون از تاریخ 1394/1/1 لازم الاجراء است و صددرصد( ۱۰۰) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تامین هزینه های ناشی از اجرای تالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد.

ماده ۱۸-سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

ماده ۱۹- آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۲۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351/10/18 و تبصره های آن فسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ  1393/11/29 به تایید شورای نگهبان رسید.

وزارت دادگستری

مجله شرکت آسانسور و پله برقی صعود گستر سبلان

شاید این مقاله را نیز دوست داشته باشید:
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی

سرویس و نگهداری آسانسور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصدو نودو سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/11/29 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره

25/84012مورخ 1394/12/4 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.